Omezení provozu škol na základě Usnesení vlády České republiky  

Od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020 se dle Usnesení vlády České republiky omezuje provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 

 

S účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. se také zakazuje osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

 

Výuka:

Týden: 12:10. - 16:10.: 

 • 6. A, 7. A, 8. A, 9. A výuka ve škole
 • 6. B, 7. B, 8. B, 9. B distanční výuka

Týden: 19. 10. - 23. 10.:

 • 6. A, 7. A, 8. A, 9. A distanční výuka
 • 6. B, 7. B, 8. B, 9. B výuka ve škole

 

Škola bude s žáky a rodiči komunikovat prostřednictvím Bakaláře.

 

Distanční výuka bude probíhat především formou asynchronní on-line výuky a off-line výuky.

 

Pojmem off-line výuka označuje takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky účastníků v jejich domácím prostředí – kreativní či řemeslné práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte/žáka/studenta či na rozvoj kompetencí (příprava jídla, práce na zahradě, péče o členy rodiny, umělecká tvorba, vytváření portfolia atd.).

Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh práce mohou být nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby. Učitel posílá zadání samostatné či skupinové práce prostřednictvím určeného komunikačního nástroje. Účastníci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají. Zadávání může probíhat každý den, ale také např. na týden dopředu.

Škola sleduje absenci žáků při distanční výuce podle zapojení do vzdělávání, v off-line výuce, zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

 

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

 

Volby 2. 10. 2020  

Vážení rodiče,

 

z důvodu voleb a volební místnosti v přízemí školy bude školní družina v pátek 2. 10. 2020 ukončena v 15:00.

Podrobnější informace o umístění jednotlivých oddělení obdržíte od svých vychovatelek.

Děkujeme za pochopení.

Český den proti rakovině  

Ve škole sbírka proběhne ve středu 30. 9. 2020

 


 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • Kalendář akcí

  Informace pro školáky a jejich rodiče

  Dale
 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>